Årsavgift forfaller i to terminer. Første termin forfaller januar/februar for lag som har vintertrening og mars/april for lag som ikke har vintertrening. Andre termin forfaller august/september for alle lag

Spillere som melder seg inn i klubben før 1. juni betaler full årsavgift. Innmeldte spillere etter 1. oktober betaler ingen avgift i innmeldingsåret. Mellom 1. juni og 1. oktober betales halv avgift. Spillere som slutter får ikke refundert noe av aktivitetsavgiften.

Dersom tre eller flere familiemedlemmer er aktive i Kattem IL Fotballklubb, betaler familien bare for de to med høyest avgift. Medlemmene må selv melde fra om dette til klubbens styre.

Spillere i familier med svak betalingsevne kan helt eller delvis fritas for aktivitetsavgift. Søknad om fritak eller redusert avgift sendes til styreleder.
Trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.

Barn av trenere, oppmenn, dommere og styremedlemmer unntas ikke for aktivitetsavgift, men kan vurderes ihht pkt 4.

Oppmann har ansvar for å levere oversikter over aktive spillere på sitt lag til klubbens styre innen de frister som styret setter.Spillere som ikke har betalt aktivitetsavgift for inneværende semester eller skylder avgift fra tidligere år, skal ikke gis adgang til å delta på trening eller kamp (gjelder også cuper) før dette er betalt eller fritak er innvilget ihht pkt 4. Styret skal jevnlig informere oppmann om hvilke spillere som ikke har betalt og således ikke kan delta i kamp og trening.

Spillere betaler den aktivitetsavgift som er vedtatt for det laget spilleren tilhører aldersmessig. Spillere som permanent er flyttet opp i en høyere klasse, betaler imidlertid for den høyere klassen.

Avgift pr år

 • G/J 6 år : Gratis første høst og vår

 • G/J 7 år 700kr

 • G/J 8 år 1400kr

 • G/J 9-10 år 1900 kr

 • G/J 11-12 år 2800 kr

 • G/J 13-14 år 3800 kr

 • G/J 15-19 år 4500 kr

 • Oldboys/ Damer veteran 2400 kr

 • Oldboys/Damer veteran kun trening 1200kr

 • Damer senior 4500 kr

 • Menn senior 4500 kr

 • Alle medlemmer av Kattem IL Fotballklubb må betale medlemskontingent på 150kr per år

Takk til våre sponsorer

Kattem IL Fotballklubb er så heldige å ha gode støttespillere ifht til både bane og klubbhus